Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

společnosti Mobile Hut

 1. Smluvní strany a předmět smlouvy
  VOP upravují smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi společností Mobile Hut, IČ 01984349 sídlem Milady Horákové 75/105, 160 00, Praha 6 – Hradčany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným pod značkou C 297577/MSPH Městský soud v Praze (dále jen ”pronajímatelem”) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen ”nájemcem”). Předmětem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je úplatné přenechání věci – mobilního přívěsu (zvaný ”Mobile Hut”) a dále služeb s tím souvisejících, k dočasnému užívání pronajímatelem nájemci. Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP. Pro řešení případných sporů je rozhodné znění VOP v době uzavření nájemní smlouvy.
 2. Nájemní smlouva
  Nájemní smlouva (dále jen ”Smlouva”) je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem vyplněním požadovaných údajů v rezervačním systému pronajímatele nájemcem na stránkách www.mobilehut.eu v sekci PRONÁJEM a následným zasláním potvrzujícího emailu nájemci. Další možností uzavření Smlouvy je prostřednictvím emailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem či prostřednictvím telefonické komunikace, kde je nutné emailové potvrzení Smlouvy ze strany pronajímatele nájemci. Náležitostmi Smlouvy jsou:- konkrétní datum příjezdu a odjezdu nájemce – doba nájmu předmětné movité věci;- iniciály nájemce a počet osob, které budou předmět nájmu – přenechanou věc užívat;- výše nájemného, způsob jeho úhrady a splatnost. Maximální počet současně užívajících osob předmětu nájmu – mobilního přívěsu jsou 4 dospělé osoby. Minimální doba nájmu jsou 3 po sobě jdoucí noci. Pronajímatel sdělí nájemci emailem konkrétní umístění mobilního přívěsu na základě GPS souřadnic po potvrzení rezervace (uzavření nájemní smlouvy) a zaplacení nájemného.
 3. Výše nájemného
  Výše nájemného je uvedena na webových stránkách www.mobilehut.eu v sekci PRONÁJEM. Dále je možné výši nájemného zjistit telefonicky a emailovou komunikací na kontaktech uvedených na webových stránkách. Přímo v mobilním přívěsu je pro nájemce uvedený ceník služeb a zboží s předmětem smlouvy související, které si nájemce může objednat, či koupit. Cenu za výše uvedené služby či výrobky hradí nájemce při konci nájemního vztahu hotově zástupci společnosti Mobile Hut, jakožto pronajímateli, anebo bankovním převodem na účet společnosti Mobile Hut nejpozději do 3 dnů od konce nájemního vztahu.
 4. Proces rezervace – uzavření nájemní smlouvy
  4.1 Rezervaci předmětu nájmu nájemce vytvoří na webových stránkách pronajímatele  www.mobilehut.eu/pronajem, kde nájemce zvolí datum příjezdu a datum odjezdu (dobu nájmu mobilního přívěsu) dle dostupnosti viditelné v rezervačním systému.
  4.2 Dalšími povinnými údaji při vytváření rezervace jsou jméno a příjmení osoby, která rezervaci vytváří, Počet osob užívajících předmět nájmu, kontaktní telefon a email. Nepovinnými údaji jsou firemní údaje a poznámka k nájmu.
  4.3 Po odeslání rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy přijde nájemci na uvedený email rekapitulace rezervace (potvrzení o uzavření nájemní smlouvy). V případě, kdy nájemce zadá v průběhu rezervace, či jiného způsobu uzavření Smlouvy chybné údaje, je povinný uvědomit obratem pronajímatele. Společnost Mobile Hut nebere zodpovědnost za chybně uvedené údaje v průběhu uzavření Smlouvy.
  4.4 Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy pronajímateli.
  4.5 Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je platná v souladu s čl. 4.4. Účinnost Smlouvy je vázána na odkládací podmínku zaplacení sjednaného nájemného do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího emailu dle čl. 4.3. Sjednané nájemné je nájemce povinen uhradit bezhotovostní platbou na účet společnosti uvedený v potvrzujícím emailu, či uvedeného na webových stránkách https://mobilehut.eu/kontakty-faq/. Při sjednání nájemní smlouvy jiným způsobem, než přes rezervační systém je nájemní smlouva platná 3 pracovní dny od času odeslání potvrzujícího emailu ze strany pronajímatele. Pokud nájemné nebude nájemcem uhrazeno v souladu s tímto článkem, tj. peněžní částka jemu odpovídající nebude do příslušného data připsána na účet společnosti Mobile Hut, smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se ruší, a to z důvodu nesplnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy.
  4.6 Nájemce je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy lze nájemcem učinit písemně POUZE prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu info@mobilehut.eu anebo v rezervačním systému. Nájemce má nárok na vrácení 100% nájemného, jestliže k odstoupení od smlouvy dojde nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne přijetí potvrzující emailu dle čl. 4.3. Po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne přijetí potvrzujícího emailu nemá nájemce nárok na vrácení ceny nájemného, přičemž nájemné zůstává pronajímateli v plném rozsahu jako storno poplatek.
  4.7 Jestliže si nájemce nepřevezme předmět nájmu ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení nájemného dle Smlouvy. Pronajímatel není povinen poskytnout předmět nájmu k užívání v náhradním termínu.
 5. Práva a povinnosti stran
  5.1 Nájemce obdrží přesné souřadnice umístění a přístupovou cestu k předmětu nájmu – mobilnímu přívěsu v potvrzujícím emailu dle čl. 4.3. CHECK IN (doba převzetí předmětu nájmu) pro nájemce je denně od 14 – 18 hodin. V jiný čas dle telefonické domluvy se zástupcem pronajímatele.
  5.2 Zástupce pronajímatele na místě předá nájemci předmět nájmu – mobilní přívěs a seznámí ho se všemi náležitostmi provozu přívěsu a podmínkami užívání předmětu nájmu. Konkrétně ho seznámí s povinnostmi vyplývající z pravidel VOP, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí
  5.3 Nájemce se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a respektovat pravidla dle VOP, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí, tj. především chovat se k předmětu nájmu a životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Nájemce se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním.
  5.4 Je striktně zakázáno jakkoli předmět nájmu upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu nájmu kouřit a mít domácí zvířata.
  5.5 Je striktně zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem (v rámci rezervace návrhu na uzavření Smlouvy).
  5.6 V případě nebezpečí vzniku škody je nájemce dle míry nebezpečí povinen uvědomit zástupce pronajímatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory.
  5.7 V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí nájemce, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, pravidly VOP, Provozním řádem uživatele a Jak se chovat v okolí je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhrad škody v plném rozsahu.
  5.8 Porušuje-li nájemce i přes upozornění hrubě pravidla VOP, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.
  5.9 Pronajímatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem, které vznikly nedodržením pravidel VOP, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí. Dále pronajímatel absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo Smlouvu v rámci doporučených výletů či aktivit nájemce.
  5.10 V případě vady předmětu nájmu – mobilního přívěsu, který zčásti vylučuje jeho užívání, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. V případě, kdy je užívání předmětu nájmu – mobilního přívěsu zcela vyloučeno, má nájemce nárok na plnou refundaci nájemného. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním zástupci pronajímatele.
  5.11 Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu mobilní přívěs po skončení nájemního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení nájemního vztahu) je do 11 hod. v den skončení nájmu dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu nájmu – mobilního přívěsu si domluví nájemce s pronajímatelem v rámci Smlouvy či při předání předmětu nájmu – mobilního přívěsu k užívání.
 6. Závěrečná ustanovení
  Dokumenty Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád uživatele a Jak se chovat v okolí jsou nedílnou součástí Smlouvy a nájemce s nimi vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy v souladu s čl. 4. Tyto dokumenty budou i fyzicky přítomné a k dispozici v předmětu nájmu – mobilním přívěsu v písemné podobě. Společnost MOBILE HUT si sjednává právo tyto VOP a dokumenty Provozní řád uživatele a Jak se chovat v okolí jsou nedílnou jednostranně měnit. Uzavření Smlouvy – souhlas s výše uvedenými dokumenty se považuje, že klient tyto jednání vykonal ze své vůle a vědomě. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.Případné soudní spory budou řešeny dle právního řádu České republiky.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.1.2021

Provozní řád uživatele

Každá ubytovaná osoba je povinna počínat si při užívání Mobile Hut tak, aby nedošlo ke vzniku požáru či jiných škod. Mobile Hut smí užívat v rozsahu stanoveném smlouvou. Mobile Hut včetně vybavení nesmí být upravován ani jinak měněn.

Na začátku ubytování přebírá host Mobile Hut bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit půjčiteli.

 

Ubytované osoby musí dodržovat následující:

 • Krbová kamna na dřevo nesmí být při provozu ponechána bez dozoru
 • Krbová kamna se nesmí používat přes noc, ani když nejsou osoby přítomny (nemůže být splněn předchozí bod)
 • Krbová kamna se smí užívat pouze jako doplňkové topidlo s přiměřeným přikládáním paliva
 • Zabezpečit Mobile Hut během své nepřítomnosti zejména – zamykat dveře a zavřít všechna okna
 • Dodržovat požadavky výrobce, především požární bezpečnosti při provozu a užívání elektrických, plynových, tepelných a jiných spotřebičů
 • Veškeré problémy s provozem jsou povinni nahlásit půjčiteli na telefonní číslo +420 775 911 782, +420 603 546 909

 

Ubytovaným osobám je zakázáno:

 • Kouřit, používat svíčky, prskavky apod.
 • Vnášet a užívat vlastní plynové spotřebiče
 • Provádět jakékoliv opravy nebo úpravy na spotřebičích
 • Manipulovat s otevřeným ohněm
 • Používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie

 

Dojde-li i přes všechna opatření ke vzniku požáru v Mobile Hut je povinností každé osoby požár uhasit dostupnými hasebními prostředky. V případě, že nelze vzniklý požár vlastními silami a prostředky uhasit musí vzniklý požár ohlásit na ohlašovnu požárů číslo telefonu 150. Do doby než přijede pomoc učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu Mobile Hut a věříme, že se výše uvedená omezení setkají
s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

Jak se chovat v okolí

 1. Mobile Hut se snaží mít co nejmenší dopad na své okolí. Odpadky proto rozdělujeme na plasty, papíry, sklo a směsný odpad.
 2. V Mobile Hut se nekouří, nedopalky a špačky nenecháváme poházené po okolí.
 3. Mobile Hut maximálně využívá obnovitelné zdroje. Snažíme se to respektovat a šetrně hospodařit s elektrickou energií a pitnou či užitkovou vodou.
 4. S ohněm v kamnech i ve venkovním ohništi zacházíme opatrně a nenecháváme nikdy bez dozoru.
 5. Ačkoliv je Mobile Hut vyroben z kvalitních materiálů, chováme se k němu uvnitř i zvenku citlivě a s respektem.
 6. Mobile Hut se po dobu našeho pobytu stává naším náhradním domovem, a tak o něj pečujeme – v případě nepříznivého počasí zavíráme okna a v nepřítomnosti Mobile Hut zabezpečíme zamčením dveří a zavřením oken.
 7. V Mobile Hut máme k dispozici nádobí, rychlovarnou konvici, moka konvičku, základní koření, kávu, čaj, cukr, ekologické mycí prostředky, ručníky, osušky a dřevo do kamínek. K vybavení se chováme citlivě a produkty, které nespotřebujeme během našeho pobytu, necháváme v Mobile Hut.
 8. V lednici nalezneme lokální nápoje a pochutiny. Zkonzumované produkty uhradíme přímo správci Mobile Hut.