Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

společnosti Mobile Hut

Všeobecné obchodní podmínky (dále Podmínky)

společnosti Mobile Hut s.r.o.

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností Mobile Hut s.r.o., IČ 01984349 sídlem Milady Horákové 75/105, 160 00, Praha 6 – Hradčany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným pod značkou C 297577/MSPH Městský soud v Praze, (dále jen ”Mobile Hut”) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v mobilním domu Mobile Hut a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany Mobile Hut jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

2. Smlouva mezi Klientem a Mobile Hut

2.1 Smlouva mezi Mobile Hut a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v rezervačním systému Mobile Hut na stránkách www.mobilehut.eu v sekci PRONÁJEM a následným zasláním potvrzujícího emailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Mobile Hut potvrzením objednávky Klienta ze strany Mobile Hut nebo potvrzením nabídky Mobile Hut ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Mobile Hut poskytuje Klientovi mobilní domek přechodnému ubytování, cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

2.3 Mobile Hut eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.5 Minimální doba ubytování je 3 po sobě jdoucí noci.

2.6 Maximální počet současně užívajících osob předmětu ubytování – mobilního domu jsou 4 dospělé osoby.

2.7 Mobile Hut sdělí Klientovi emailem konkrétní umístění mobilního domu na základě GPS souřadnic po potvrzení rezervace (uzavření smlouvy) a zaplacení ubytování.

2.8 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje bezodkladně kontaktuje Mobile Hut za účelem napravení těchto chyb. Mobile Hut neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Mobile Hut anebo ve Smlouvě.

3. Cena a rezervace
3.1 Rezervaci ubytování Klient vytvoří na webových stránkách Mobile Hut www.mobilehut.eu/pronajem, kde Klient zvolí datum příjezdu a datum odjezdu dle dostupnosti viditelné v rezervačním systému. Cena ubytování je uvedena na webových stránkách www.mobilehut.eu v sekci PRONÁJEM. Dále je možné cenu ubytování zjistit telefonicky a emailovou komunikací na kontaktech uvedených na webových stránkách. Přímo v mobilním domu je pro Klienta uvedený ceník služeb a zboží s předmětem smlouvy související, které si Klient může objednat, či koupit. Cenu za výše uvedené služby či výrobky hradí Klient při konci smluvního vztahu hotově zástupci společnosti Mobile Hut.

3.2. Rezervace mobilního domu provedená Klientem v Rezervačním systému platí 3 pracovní dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, Mobile Hut ani Klient jí nejsou nadále vázáni a Mobile Hut je oprávněn mobilní domek pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.

3.3 Dalšími povinnými údaji při vytváření rezervace jsou jméno a příjmení osoby, která rezervaci vytváří, Počet osob užívajících předmět ubytování, kontaktní telefon a email. Nepovinnými údaji jsou firemní údaje a poznámka.

3.4. Po odeslání rezervace – návrhu na uzavření smlouvy přijde Klientovi na uvedený email rekapitulace rezervace (potvrzení o uzavření smlouvy). V případě, kdy Klient zadá v průběhu rezervace, či jiného způsobu uzavření Smlouvy chybné údaje, je povinný uvědomit obratem Mobile Hut. Společnost Mobile Hut nebere zodpovědnost za chybně uvedené údaje v průběhu uzavření Smlouvy.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy Klientem lze učinit písemně POUZE prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu info@mobilehut.eu anebo v rezervačním systému. Klient má nárok na vrácení 100% částky, jestliže k odstoupení od smlouvy dojde nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne přijetí potvrzující emailu dle čl. 3.4.. Po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne přijetí potvrzujícího emailu nemá Klient nárok na vrácení ceny ubytování, přičemž částka zůstává Mobile Hut v plném rozsahu jako storno poplatek.
4.2 Jestliže si Klient nepřevezme předmět ubytování ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení částky dle Smlouvy. Mobile Hut není povinen poskytnout předmět ubytování k užívání v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran
5.1Klient obdrží přesné souřadnice umístění a přístupovou cestu k předmětu ubytování – mobilnímu domu v potvrzujícím emailu dle čl. 3.4. CHECK IN (doba převzetí předmětu ubytování) pro Klienta je denně od 14 – 18 hodin. V jiný čas dle telefonické domluvy se zástupcem Mobile Hut.
5.2 Zástupce Mobile Hut na místě předá Klientovi předmět ubytování – mobilní dům a seznámí ho se všemi náležitostmi provozu mobilního domu a podmínkami užívání předmětu ubytování. Konkrétně ho seznámí s povinnostmi vyplývající z pravidel Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí.
5.3 Klient se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a respektovat pravidla dle Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí, tj. především chovat se k předmětu ubytování a životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Klient se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním.
5.4 Je striktně zakázáno jakkoli předmět ubytování upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu ubytování kouřit a mít domácí zvířata.
5.5 Je striktně zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od Klienta a osob uvedených k užívání předmětu ubytování společně s Klientem (v rámci rezervace návrhu na uzavření Smlouvy).
5.6 V případě nebezpečí vzniku škody je Klient dle míry nebezpečí povinen uvědomit zástupce Mobile Hut anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory.
5.7 V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí Klienta, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, pravidly Podmínek, Provozním řádem uživatele a Jak se chovat v okolí je Mobile hut oprávněn požadovat po Klientovi náhrad škody v plném rozsahu.
5.8 Porušuje-li Klient i přes upozornění hrubě pravidla Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí je Mobile Hut oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.
5.9 Mobile Hut neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví Klienta a osob uvedených k užívání předmětu ubytování společně s Klientam, které vznikly nedodržením pravidel Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí. Dále Mobile Hut absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo Smlouvu v rámci doporučených výletů či aktivit Klienta.
5.10 V případě vady předmětu ubytování – mobilního domu, který zčásti vylučuje jeho užívání, má Klient nárok na přiměřenou slevu z ubytování. V případě, kdy je užívání předmětu ubytování – mobilního domu zcela vyloučeno, má Klient nárok na plnou refundaci. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním zástupci Mobile Hut.
5.11 Klient se zavazuje vrátit předmět ubytování po skončení smluvního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení smluvního vztahu) je do 11 hod. v den skončení ubytování dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu ubytování – mobilního domu si domluví Klient s Mobile hut v rámci Smlouvy či při předání předmětu ubytování – mobilního domu  k užívání.

6. Závěrečná ustanovení
Dokumenty Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád uživatele a Jak se chovat v okolí jsou nedílnou součástí Smlouvy a Klient s nimi vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy v souladu s čl. 4. Tyto dokumenty budou i fyzicky přítomné a k dispozici v předmětu ubytování – mobilním domu v písemné podobě. Společnost MOBILE HUT si sjednává právo tyto Podmínky a dokumenty Provozní řád uživatele a Jak se chovat v okolí jsou nedílnou jednostranně měnit. Uzavření Smlouvy – souhlas s výše uvedenými dokumenty se považuje, že klient tyto jednání vykonal ze své vůle a vědomě. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi Mobile Hut a Klientem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.Případné soudní spory budou řešeny dle právního řádu České republiky.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2021

Provozní řád uživatele

Každá ubytovaná osoba je povinna počínat si při užívání Mobile Hut tak, aby nedošlo ke vzniku požáru či jiných škod. Mobile Hut smí užívat v rozsahu stanoveném smlouvou. Mobile Hut včetně vybavení nesmí být upravován ani jinak měněn.

Na začátku ubytování přebírá host Mobile Hut bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit půjčiteli.

 

Ubytované osoby musí dodržovat následující:

 • Krbová kamna na dřevo nesmí být při provozu ponechána bez dozoru
 • Krbová kamna se nesmí používat přes noc, ani když nejsou osoby přítomny (nemůže být splněn předchozí bod)
 • Krbová kamna se smí užívat pouze jako doplňkové topidlo s přiměřeným přikládáním paliva
 • Zabezpečit Mobile Hut během své nepřítomnosti zejména – zamykat dveře a zavřít všechna okna
 • Dodržovat požadavky výrobce, především požární bezpečnosti při provozu a užívání elektrických, plynových, tepelných a jiných spotřebičů
 • Veškeré problémy s provozem jsou povinni nahlásit půjčiteli na telefonní číslo +420 775 911 782, +420 603 546 909

 

Ubytovaným osobám je zakázáno:

 • Kouřit, používat svíčky, prskavky apod.
 • Vnášet a užívat vlastní plynové spotřebiče
 • Provádět jakékoliv opravy nebo úpravy na spotřebičích
 • Manipulovat s otevřeným ohněm
 • Používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie

 

Dojde-li i přes všechna opatření ke vzniku požáru v Mobile Hut je povinností každé osoby požár uhasit dostupnými hasebními prostředky. V případě, že nelze vzniklý požár vlastními silami a prostředky uhasit musí vzniklý požár ohlásit na ohlašovnu požárů číslo telefonu 150. Do doby než přijede pomoc učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu Mobile Hut a věříme, že se výše uvedená omezení setkají
s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

Jak se chovat v okolí

 1. Mobile Hut se snaží mít co nejmenší dopad na své okolí. Odpadky proto rozdělujeme na plasty, papíry, sklo a směsný odpad.
 2. V Mobile Hut se nekouří, nedopalky a špačky nenecháváme poházené po okolí.
 3. Mobile Hut maximálně využívá obnovitelné zdroje. Snažíme se to respektovat a šetrně hospodařit s elektrickou energií a pitnou či užitkovou vodou.
 4. S ohněm v kamnech i ve venkovním ohništi zacházíme opatrně a nenecháváme nikdy bez dozoru.
 5. Ačkoliv je Mobile Hut vyroben z kvalitních materiálů, chováme se k němu uvnitř i zvenku citlivě a s respektem.
 6. Mobile Hut se po dobu našeho pobytu stává naším náhradním domovem, a tak o něj pečujeme – v případě nepříznivého počasí zavíráme okna a v nepřítomnosti Mobile Hut zabezpečíme zamčením dveří a zavřením oken.
 7. V Mobile Hut máme k dispozici nádobí, rychlovarnou konvici, moka konvičku, základní koření, kávu, čaj, cukr, ekologické mycí prostředky, ručníky, osušky a dřevo do kamínek. K vybavení se chováme citlivě a produkty, které nespotřebujeme během našeho pobytu, necháváme v Mobile Hut.
 8. V lednici nalezneme lokální nápoje a pochutiny. Zkonzumované produkty uhradíme přímo správci Mobile Hut.